Review badges
0 pre-pub reviews
0 post-pub reviews
Authors

Farmanullah Farmanullah;  Javed Khalid;  Salim Mohammad;  Khan Momen;  Ali Sajid;  Sajjad Talpur Hira;  Hussain Muhammad Altaf;  Kakar Ihsanullah;  Ur Rehman Inayat;  Babar Asma;  Ahmad Sajjad;  Bhunesh Bhunesh;  Khan Sami Ullah

Publons users who've claimed - I am an author

No Publons users have claimed this paper.