Odessa I. I. Mechnikov National University

Ukraine

154 researchers

66th in Ukraine

197 reviews

16th in Ukraine

58 reviews last year

15th in Ukraine

1,346 publications

16th in Ukraine

Researchers from Odessa I. I. Mechnikov National University

View researchers from Odessa I. I. Mechnikov National University.